مدرسان

نام:دکتر كامران رضايي
تحصیلات:دکترا
سمت:مدير عامل و عضو هيات مديره شركت مشاركتي توف نُورد ايران
تخصص: سرمميز رسمي IRCA سيستم مديريت كيفيت ISO9001: 2008, ISO9001: 2000 , سرمميز رسمي IRCA سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001: 2004 ,