فرمهای درخواست خدمات برای بخش صدور
در صورت تمایل می توانید فرم های مخصوص درخواست خدمات صدور گواهینامه مربوط به سازمان خود را از طریق پیوندهای زیر دریافت نموده و آنها را برای واحد صدور گواهینامه ارسال نمایید.
 
 
File<<

فرم درخواست صدور گواھینامه سیستم(ھای) مديريتی برای  سازمان‌ھای تولیدی

File<<

فرم درخواست صدور گواھینامه سیستم(ھای) مديريتی برای سازمان‌ھای خدماتی

 File<< Questionnaire in preparation for an audit according to  IRIS (International Railway Industry Standard)

 

 

فرم درخواست خدمات


1. مشخصات سازمان / Company Profile:
نام سازمان / Name of Organization: * نام مدیرعامل / Managing Director: *
نام نماینده مدیریت در سیستمهای مدیریتی / Name of the management agent system(s) of administration: *
آدرس رسمی سازمان / The official address:
کد پستی / Postal Code: تلفن / Phone Number: نمابر / Fax Number:
تلفن جهت تماس / Phone Number for contact: پست الکترونیک / EMAIL: *

2. محل اصلی تولید / ارائه خدمات / Sites of production / services:
آدرس / Address:
فعالیت / Level:
آدرس / Address:
فعالیت / Level:
آیا سازمان بجز در محل آدرس رسمی و محل اصلی فوق در سایتهاي دیگري به تولید / ارائه خدمات می پردازد؟
بله / YES خیر / NO

3. نوع درخواست / Type of Request:*
1. ISO 9001:2008 2. ISO 14001:2004 3. ISO 18001:2007 4. IMS 5. HSE-MS
6. ISO/TS 29001:2010 7. ISO/TS 16949:2009 8. IRIS 9. ISO 27001:2005 10. SA 8000:2008
11. ISO 22000:2005 12. HACCP:2003 13. ISO 10015:1999 14. IFS:2007 15. BRC:2008
16. GMP 17. ISO 50001:2011 18. ISIRI 13000 19. ISO 10001:2007 20. ISO 10002:2004
21. ISO 10003:2007 22. ISO 10004:2010 23. ISO 10006:2003 24. 5S 25. JCI:2008
26. Suggestion System 27. ISO 10014 28. سایر - Other 29. ISO 9001:1388 30. ISO 9001:2008-NA
31. ISO 14001:2004-NA 32. ISO 18001:2007-NA 33. ISO/TS 29001:2010-NA 34. ISO/TS 16949:2009-NA 35. ISO 27001:2005-NA
36. ISO 22000:2005-NA 37. ISO 10015:1999-NA 38. ISO 50001:2011-NA 39. ISO 10001:2007-NA 40. ISO 10002:2004-NA
41. ISO 10003:2007-NA 42. ISO 10004:2010-NA 43. ISO 10006:2003-NA 44. ISO 10014-NA 45. ISO 9001:1388-NA
46. BRC 47. FSSC 22000 48. HACCP 49. HACCP-NA 50. HSE
51. ISO 10002:2014 52. ISO 10004:2012 53. ISO 106668:2010 54. ISO 13485-NA 55. ISO 14001:2015
56. ISO 14031:2013 57. ISO 21500:2012 58. ISO 27001:2013 59. ISO 28000:2007 60. ISO 29990:2010-NA
61. ISO 39001:2012 62. ISO/IEC 20000-1:2011 63. OHSAS 18001:2007 64. OHSAS 18001:2007-NA 65. IWA2
66. ISO 9001:2015

4. اطلاعات عمومی / General Information:
زمینه فعالیت سازمان / Fields of activity:
محصولات تولیدي - خدمات سازمان که در دامنه کاربرد سیستم (هاي) مدیریتی قرار می گیرند / Products - Services organizations in the scope of the system (s) of management are:
آیا شما مشتري فعلی شرکت TUV NORD هستید؟ / You are a current customer TUV NORD company?: بله / YES خیر / NO
آیا سازمان مسئولیت طراحی محصولات / خدمات خود را به عهده دارد? / Does the organization responsible for designing products / services is your responsibility?: بله / YES خیر / NO
تعداد کل کارکنان سازمان (شامل کارکنان فصلی، نیمه وقت، موقت و تامین نیرو (پیمانکار)) / The total number of employees (including seasonal employees, part-time, temporary and power supply (contractor)):
تعداد شیفت کاري سازمان / The number of shift organization:
تعداد کل پرسنل سازمان که در دامنه کاربرد سیستم (هاي) مدیریتی مورد درخواست قرار می گیرند / The total number of personnel in the scope of the system (s) requested by management are:
در صورت دارا بودن گواهینامه سیستم(هاي) مدیریتی، لطفاً اطلاعات مرتبط در جدول زیر را تکمیل فرمایید / Having the certification system (s), management related information, please complete the following table: بله / YES خیر / NO
تاریخ تقریبی مورد نظر جهت آغاز فرآیند ممیزي / The approximate date for the start of the audit process:

5. چگونه با خدمات صدور گواهینامه شرکت TÜV NORD آشنا شده اید / How're know with the certification company TÜV NORD:
مشاور / Consultant - نام مشاور / Consultant Name:
دوره آموزشی / Training - نام دوره آموزشی / Course Name:
تبلیغات / Advertising - نام رسانه / Media Name:
ISIRI / ISIRI - سایر / Other:
لطفا" کاتالوگ اطلاعاتی سازمان را به همراه فرم تکمیل شده ارسال فرمایید: